خدمات الکترونیک
میز خدمت : -شامل خدمات الکترونیکی عمومی، خدمات الکترونیکی شناسه دار و خدمات غیر الکترونیکی شناسه دار سازمان -اپلیکیشن سامانه نظارت بر خدمات سفر ...
زمان انتشار : 1399/05/07 09:55ادامه مطلب
میز خدمت شهرستان ها
ادارات و نمایندگی های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مستقر در شهرستانها وظایف زیر را بر عهده دارند:   -   موضوعات میراث فرهنگی در شهرستانها: -      پاسخگویی به ...
زمان انتشار : 1399/06/29 13:00ادامه مطلب
میز خدمت معاونت میراث فرهنگی
معاونت میراث فرهنگی، مستقیما پاسخگوی مردم نمیباشد. این معاونت اغلب پاسخگوی استعلامات سایر ادارات میباشد. لیکن چکیده ای از وظایف بشرح ذیل میباشد: ...
زمان انتشار : 1397/11/25 08:47ادامه مطلب
میز خدمت معاونت سرمایه گذاری
لطفا جهت اطلاع از هر خدمت ، آن را انتخاب نمایید. همچنین جهت اطلاعات بیشتر  و تکمیلی به سایت اصلی ، بخش معاونت سرمایه گذاری، لینک معاونت سرمایه گذاری  و   لین...
زمان انتشار : 1397/12/23 13:40ادامه مطلب
میز خدمت معاونت گردشگری
لطفا جهت اطلاع از هر خدمت ، آن را انتخاب نمایید. همچنین جهت اطلاعات بیشتر  و تکمیلی به سایت معاونت گردشگری   و  بخش اطلاعات برای مسافران  استان اصفهان ...
زمان انتشار : 1397/12/23 13:38ادامه مطلب
میز خدمت معاونت صنایع دستی
لطفا جهت اطلاع از هر خدمت ، آن را انتخاب نمایید. همچنین جهت اطلاعات بیشتر  و تکمیلی به سایت معاونت صنایع دستی   و  خدمات الکترونیک معاونت صنایع دستی استان اصفهان مراجعه ...
زمان انتشار : 1398/08/02 11:39ادامه مطلب

صفحه 1 از 1