تازه ها


-اضافه شدن بخش میز خدمت در معاونت ها و شهرستانهای اداره کل در بخش لینکها

- فعال شدن تلفن گویای 09662 جهت دریافت اخبار و گزارشات مردمی در حوزه تخلفات میراث فرهنگی


دسته بندی : عمومی
تاریخ و زمان تایید: 1397/11/24 14:20