تازه ها- فعال شدن تلفن گویای 09662 جهت دریافت اخبار و گزارشات مردمی در حوزه تخلفات میراث فرهنگی

-شرکتهای دارای مجوز افتا جهت انجام خدمات امن سازی در دستگاه های دولتی


دسته بندی : عمومی
تاریخ و زمان تایید: 1398/02/10 11:29