اطلاعیه های تعلیق یا لغو مجوز

دفتر خدمات مسافرتی  سفر دوستان سپاهان از تاریخ 27 خرداد 1399 تا زمان رفع نقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید.


دفتر خدمات مسافرتی   رز پرواز  از تاریخ 27 خرداد 1399 تا یک ماه تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید.

مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی زرین سیر زنده رود لغو  گردید. 

مجوز فعالیت شرکت خدمات مسافرتی شاهین مهاجر صیاد  لغو گردید.

دفتر خدمات مسافرتی   اوستا گشت جم از تاریخ 28بهمن 1398 تا 3 ماه تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید.

دفتر خدمات مسافرتی  نیکان پرواز آپادانا از تاریخ 27 بهمن 1398 تا 2 ماه تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید.

دفتر خدمات مسافرتی  دلگشا پرواز از تاریخ 27 بهمن 1398 تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید.


دفتر خدمات مسافرتی  تجلی نور از تاریخ 24 دی 1398 تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید.

دفتر خدمات مسافرتی  غزال پرواز آریا از تاریخ 24 دی 1398 تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید.

دفتر خدمات مسافرتی  زمردگشت  از تاریخ 24 دی 1398 تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید.

دفتر خدمات مسافرتی  دلباختگان خانه دوست از تاریخ 13 آذر 1398 تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید.

دفتر خدمات مسافرتی  سفیران هدایت دهاقان  از تاریخ 13 آذر 1398 تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید.

دفتر خدمات مسافرتی  بهار سیر سعید  از تاریخ 13 آذر 1398 تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید.

مجوز فعالیت  دفتر خدمات مسافرتی شکیبا از تاریخ  28 آبان 1398 لغو گردید

مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی چکادسیر لغو  گردید. 19 آبان 1398

مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی پرشین گشت لغو  گردید. 19 آبان 1398

دفتر خدمات مسافرتی مهاجر صیاد از تاریخ 1 مرداد 1398 تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید.

مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی تجربه سفر آینده  لغو گردید. انتشار:18 خرداد 1398

مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی بکران گشت لغو گردید. -انتشار:18 خرداد 1398

مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی زنده رود لغو  گردید. 

مجوز فعالیت شرکت خدمات مسافرتی رویای پرواز آرام لغو گردید.

مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی هدی لغو گردید.

مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی زیبا نگین پارس لغو گردید.

دفتر خدمات مسافرتی  جهان نما گشت  تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید.

دفتر خدمات مسافرتی نگین گشت کویر از تاریخ 7 خرداد 1398  تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید. نامه تعلیق مجدد در تاریخ 28 بهمن 1398.دسته بندی : عمومی
تاریخ و زمان تایید: 1399/03/29 10:53