اطلاعیه های تعلیق یا لغو مجوزدفتر خدمات مسافرتی زنده رود  از تاریخ 6 بهمن به مدت 3 ماه تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید.

مجوز فعالیت شرکت خدمات مسافرتی رویای پرواز آرام لغو گردید.

مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی هدی لغو گردید.

مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی زیبا نگین پارس لغو گردید.


 دفتر خدمات مسافرتی تقدیس پرواز  تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید.

 دفتر خدمات مسافرتی  جهان نما گشت  تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید.

 دفتر خدمات مسافرتی   خاتم نگین سپاهان تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید.

 دفتر خدمات مسافرتی  چکاد سیر  از تاریخ 20 اسفند به مدت 2 ماه تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدیدی ایجاد نماید.


دسته بندی : عمومی
تاریخ و زمان تایید: 1397/12/20 10:23