اطلاعیه های توسعه مدیریت
-برای شرکت در مناقصات و استعلامات این اداره کل از سایت مناقصات الکترونیکی دولت استفاده نمایید:
                                                                                            setadiran.ir

-برای دریافت فیش حقوقی همکاران میتوانند از گزینه ی فیش حقوق پایین سایت سمت چپ استفاده نمایند.

-برای مشاهده ی اطلاعیه های معاونت توسعه مدیریت ، سایتهای مرتبط، اطلاعیه های سامانه تدارکات الکترونیکی وبقیه ی موارد مرتبط با معاونت توسعه  مدیریت، از صفحه ی اصلی بخش معرفی اداره کل-بالای صفحه- زیر بخش :توسعه مدیریت استفاده شود.
دسته بندی : عمومی
تاریخ و زمان تایید: 1398/10/25 11:41