سامانه های گردشگری: 

-سامانه مکاتبات اداری قدیم معاونت گردشگری (ویژه دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری)

-سامانه جامع  آمار و مکاتبات ( ویژه واحدهای اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی، اقامتگاه های بومگردی، فروشگاه های صنایع دستی و سایر )

-سامانه انتقادات، پیشنهادات و پاسخگویی به شکایات