محمد علی مُکرم حبیب آبادی

محمد علی مُکرم حبیب آبادی فرزند علی خان در سال 1304 ق در شهر حبیب آباد برخوار اصفهان چشم به جهان گشود . او پس از تحصیل ِ علوم ِ قدیمه ،در 1324 ق پیرو ِ مشروطه شد و به عضویّت ِحزب ِ دموکرات درآمد .  در1336در زمان ِ حکومت ِ مستبدّ ِ اقبال الدوله در اصفهان ، کتاب ِ " فتح المجاهدین " را در بحر ِ متقارب به نظم کشید . در 1339 ق امتیاز روزنامه ی " صدای اصفهان " را گرفت و به طور مرتب آن را انتشار داد .وی در 1341 ق برابر با 1302 ش به دستور امیر اقتدار  ، حاکم ِ اصفهان هدف ِ گلوله قرار گرفت و مجروح شد . ضارب شخصی بود به نام ِ شعبان ِ پینه دوز که یک سال بعد در آبادان در تصادف اتومبیل درگذشت . او پس از بهبودی به دستور ِ همان امیر به مدّت ِ شش  ماه حصر ِ خانگی شد . او که در 1307 ش در اصفهان مورد ِ تفقدّ ِ پهلوی ِ اوّل قرارگرفت ، در دوران ِ پهلوی دوّم نیز متأسّفانه به طرفداری از کودتای 28 مرداد 1332 پرداخت . در 1340 به نشر ِ مجله ی "سپاهان" به مدّت ِ پنج سال اقدام کرد . امّا شغل ِ اصلی اش وکالت ِ دعاوی در دادگستری ودر اواخر ِ عمر ، خدمت در کتاب خانه ی شهرداری بود .

" مکرم ، شاعری شوخ طبع و بذله گو و حاضرجواب و خوش مشرب و متلک گو بود و با زبان ِ شعر با خرافات، مبارزه ها کرد . او را به سستی ِ اعتقادات ِ دینی متّهم و حتّی تکفیرش کردند " . او سرانجام در 1344 ش درگذشت و در قبرستان ِ تخت ِ فولاد اصفهان به خاک سپرده شد . ( با استفاده از : دیوان مکرم اصفهانی ، محمد علی مکرم اصفهانی ، اصفهان ، ضمیمه ی روزنامه ی صدای اصفهان ، چاپ دوم : 1340 ، ص 210)

 /علی خیری/  گروه فرهنگی/دسته بندی : شاعر